top of page

VALORS

Un Club amb Valors

Els principals valors que descriuen el nostre Club son el respecte, l'esforç, l'ambició, el treball en equip, l'il·lusió i la humilitat. 

RESPECTE

El respecte a tothom és un dels pilars fonamentals a tenir per a poder practicar aquest esport. En el futbol el respecte és fonamental, ja que es creen situacions de tensió que cal resoldre de manera gairebé instantània. Cal, per tant, disposar, per sobre dels reglaments i normes, d'aquest valor que garanteix les interrelacions personals, cordials i correctes. En el futbol, el respecte té unes concrecions semblants a les que després s'exigeixen socialment, però la intensitat del moment fa que la presència o l'absència de respecte sigui molt més òbvia i afecti el desenvolupament de la situació.

ESFORÇ

 

L'esforç és un valor que ens permet arribar a llocs impensables o aconseguir metes i objectius que en moments determinats ens han semblat molt llunyans o inabastables. La dedicació, el rigor, la constància, la capacitat de sacrifici i la perseverança donen fruit, mentre que la sort o el triomf ràpid sovint són fugissers o momentanis. Cal fer notar que en el món escolar, els mestres i professors ja fa temps que reivindiquen la cultura de l'esforç com a vehicle de desenvolupament acadèmic i superació personal, que ha d'ajudar a construir models socials nous.

AMBICIÓ

 

L'ambició és la voluntat d'aconseguir el màxim rendiment i de fer les coses no només bé, sinó tan bé com sigui possible, i intentar superar-se cada dia. Es tracta d'un valor que és tan aplicable a l'individu com als col·lectius. I aquesta opció posa en marxa un entramat de valors tan variats com l'excel·lència, la paciència, la disciplina, l'ordre, la motivació, la responsabilitat, etc. 

TREBALL EN EQUIP

 

El treball en equip implica que el subjecte passa a formar part d'un grup i que, com a tal, esdevé un element actiu que actua sobre el conjunt (de vegades, fins i tot, en detriment de la pròpia individualitat). Són innegables els beneficis que comporta el fet de saber-se part d'un tot i que aquest fet requereix un aprenentatge i l'accentuació de molts altres valors.

IL·LUSIÓ

 

Tenir la Il·lusió que amb Esforç, Constància i Superació serà possible assolir qualsevol objectiu que ens proposem.

HUMILITAT

Només amb humilitat es podrà aconseguir allò que ens proposem, tractant per igual a tots els jugadors i explicant als més aventatjats com s'han de portar per aconseguir un equip unit.

bottom of page